Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Arteterapia

 

Studia adresowane są do osób, które posiadają dyplom magistra lub licencjata: studiów humanistycznych lub społecznych (pedagogiki, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej i innych), studiów artystycznych (malarstwa, rzeźby, grafiki, muzyki, gry aktorskiej i innych), studiów medycznych lub paramedycznych (lekarza medycyny, pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego, fizjoterapii, rehabilitacji i innych) i zainteresowania artystyczne. 

Kształcenie na studiach podyplomowych Arteterapia prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia i organizowania zajęć arteterapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi zarówno zdrowymi, jak i z różnymi dysfunkcjami oraz osobami niepełnosprawnymi. Studia przygotowują merytorycznie do pracy w placówkach specjalnych, które zajmują się rozmaitymi zaburzeniami – niepełnosprawnością, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu. Słuchacz posiada przygotowanie do prowadzenia zajęć w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu teorii i różnych dydaktyk arteterapeutycznych. Łącznie 500 godzin (120 godzin wykładów, 380 godzin ćwiczeń, w tym 25 godzin seminarium dyplomowego i 150 godzin praktyki). Słuchacz posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu arteterapii jako dziedziny nauki, która spełnia w praktyce arteterapeutycznej funkcje: stymulującą, rozwijającą, regulującą, korekcyjną i terapeutyczną. Słuchacz potrafi dobrać i stosować w pracy arteterapeutycznej metody pracy arteterapii z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów ekspresji twórczej i środków artystycznych.

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

 • złożenie wymaganych dokumentów
 • decyduje kolejność zgłoszeń
 • słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych

wymagane dokumenty

  Dokumenty należy złożyć w białej wiązanej teczce
   

data rozpoczęcia

01.10.2017

 

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62, , pok. 17 (parter)
tel. 33 8546150, fax. 33 8546101
www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studiów: dr hab. Urszula Szuścik, tel.: 33 8546112
e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl
Sekretarz: mgr Agnieszka Pyszny, tel.: 33 8546379
e-mail: agnieszka.pyszny@us.edu.pl

termin składania dokumentów

03.07-31.07.2017 zgłoszenia drogą mailową na adres: agnieszka.pyszny@us.edu.pl (wypełnione podanie o przyjęcie na studia dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty)
04.09.-22.09.2017 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce

 

opłata

Opłata jednorazowa za semestr wynosi 1500 zł przy zachowaniu terminu płatności.
Opłata po terminie lub w ratach wynosi 1580 zł za semestr ; w 3 ratach: 521,40 (I rata), 521,40 (II rata), 537,20 (III rata).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela (8.00-18.00).

Arteterapia

Podyplomowe studia edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym (przygotowanie pedagogiczne w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 Dz.U. Nr 50, Poz. 400, § 1 pkt. 3). Kształcenie na studiach podyplomowych Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne prowadzone jest w zakresie przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. Dz.U. 2004 Nr 207, poz. 2110, załącznik do rozporządzenia: standardy kształcenia nauczycieli). Studia przygotowują merytorycznie do pracy w systemie oświaty przedszkolnej, do prowadzenia zajęć w klasach I-III w systemie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. W trakcie trzysemestralnych studiów realizowane są zajęcia z zakresu dydaktyk przedmiotowych (zajęć). Łącznie 358 godzin (90 godzin wykładów, 268 godzin ćwiczeń, w tym 10 godzin seminarium dyplomowego), a ponadto praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin. Program studiów zapewnia przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia zajęć w przedszkolu, w klasach I-III w szkole podstawowej zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, określonej w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.).

czas trwania

3 semestry

zasady naboru

Złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń, słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

1 października 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Instytut Nauk o Edukacji
43-400 Cieszyn
ul. Bielska 62
pok. 7A 
tel.: (33) 854-61-12, 
fax: (33) 854-61-01
www.weinoe.us.edu.pl

Kierownik studium:
prof. UŚ dr hab. Urszula Szuścik, tel.: (33) 854-61-12, e-mail: urszula.szuscik@us.edu.pl
Sekretarz:
mgr Agnieszka Pyszny, tel.: (33) 854-61-12, 85446379, e-mail: agnieszka.pyszny@us.edu.pl

 

termin składania dokumentów

03.07-31.07.2017 zgłoszenia drogą mailową na adres: agnieszka.pyszny@us.edu.pl (wypełnione podanie o przyjęcie na studia dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty)
04.09.-22.09.2017 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

1200 zł za semestr lub 1260 zł w 3 ratach: 415,80 (I rata), 415,80 (II rata), 428,40 (III rata)

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdów 2 razy w miesiącu: sobota, niedziela.

Podyplomowe studia pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki

 

Program studiów podyplomowych ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością umysłową w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz w formie indywidualnej.

Celem studiów jest: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi pedagogiki specjalnej w obrębie jej wszystkich subdyscyplin (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki resocjalizacyjnej), a zwłaszcza wyposażenie w wiedzę o niepełnosprawności umysłowej, rozwoju i funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych oraz ich specyficznych potrzebach edukacyjnych, emocjonalnych i społecznych. Istotnym celem studiów jest również kształtowanie umiejętności interpersonalnych pedagoga, a przede wszystkim zapoznanie go z warsztatem metodycznym i wyposażenie w praktyczne umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów średnio raz w miesiącu (piątek od godzin popołudniowych, sobota i niedziela). Łącznie 355 godzin (w tym 30 godzin praktyki). Uzyskane kwalifikacje: Studia podnoszą kwalifikacje uzyskane wcześniej na studiach magisterskich lub licencjackich. Przygotowują do pracy z osobami niepełnosprawnymi we wszystkich typach placówek zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami merytorycznymi.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Zasady naboru:

 • złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń.
 • studia adresowane są dla absolwentów rozmaitych uczelni legitymujących się dyplomem z zakresu pedagogiki lub psychologii, pedagogów różnych specjalności oraz absolwentów studiów licencjackich i magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce.
 

data rozpoczęcia

1 października 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Instytut Nauk o Edukacji, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski,
43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, pok. 7A lub 10 (parter),
tel. 033 8546112, 033 8546371
fax. 033 8546101
www.us.edu.pl; www.weinoe.us.edu.pl
Kierownik studiów: prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Sekretarz: mgr Aleksandra Kobielus

termin składania dokumentów

03.07-31.07.2017 zgłoszenia drogą mailową na adres: aleksandra.kobielus@us.edu.pl; (wypełnione podanie o przyjęcie na studia dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe- dokumenty)
04.09.-22.09.2017 – od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00 - oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

Opłaty: opłata jednorazowa za semestr wynosi 1350 zł przy zachowaniu terminu płatności opłata w ratach wynosi 1420 zł (I rata 468,60 zł, II rata 468,60 zł, III rata 482,80 zł).

limit przyjęć

minimum 30 osób, max. 120 osób

dodatkowe informacje

Studia zostają uruchomione w przypadku zgłoszenia się co najmniej 30 osób; zajęcia odbywają się w systemie zjazdów co 2 tygodnie: piątek od godz. 15.00, sobota, niedziela.

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego

 

Kwalifikacje: absolwent zdobywa kwalifikacje do pracy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w ośrodkach specjalnych, przedszkolach, przedszkolach specjalnych z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań w dziedzinie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, a także wsparcia jego rodziny. Wspomaganie rozwoju rozumiane jest jako wielospecjalizacyjne kompleksowe oddziaływanie na bardzo małe dziecko i jego rodzinę.

czas trwania

2 semestry

zasady naboru

Wymagania wstępne: wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe zakresu pedagogiki (po studiach pedagogicznych lub posiadających dyplom innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym uprawniających do pracy w szkole, w przedszkolu i innych placówkach edukacyjnych) lub wykształcenie wyższe z zakresu psychologii.

wymagane dokumenty

 • podanie z prośbą o przyjęcie na studia (na druku dostępnym na stronie internetowej uczelni)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich i licencjackich
 • 2 zdjęcia
 • ksero dowodu tożsamości
 • dokumenty należy składać w białej wiązanej teczce
   

data rozpoczęcia

1 października 2017 r.

miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Śląski, Wydz. Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 62
Pokój 10
Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371

termin składania dokumentów

03.07.-31.07.2017 zgłoszenia drogą mailową na adres: aleksandra.kobielus@us.edu.pl; (wypełnione podanie o przyjęcie na studia dostępne na stronie: http://kandydat.us.edu.pl/studia-podyplomowe-dokumenty)
04.09.-22.09.2017 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 - oryginały dokumentów (dyplomy) w białej wiązanej teczce
 

opłata

1550 zł za semestr lub 1630 zł w 3 ratach: 537,90 (I rata), 537,90 (II rata), 554,20 (III rata)

limit przyjęć

30-60 osób

dodatkowe informacje

Inne szczegółowe informacje: mgr Aleksandra Kobielus, tel. 33 8546371.