Sprawozdanie z konferencji - Osoba niesłysząca w społeczeństwie...

Sprawozdanie - konferencja naukowa

Sprawozdanie z konferencji naukowo-dydaktycznejOsoba niesłysząca w społeczeństwie – współczesne dylematy codziennego funkcjonowania, która odbyła się 8 grudnia 2016 roku w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Honorowy Patronat nad konferencją objąłprof. dr hab. Zenon Gajdzica Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie oraz Polski Związek Głuchych Oddział Śląski.
Konferencja została zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Specjalnej, Koło Naukowe Pedagogów, Fundację Moja Przyszłość” oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Oddział w Cieszynie. W Komitecie Naukowym zagościli prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, prof. Milon Potmesil, dr hab. Urszula Bartnikowska.
Konferencja została oficjalnie otwarta przez prof. dr hab. Zenona Gajdzicę Dziekana Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Podzielona była na trzy części, które były ze sobą ściśle powiązane i przechodziły od teorii do praktyki związanej z funkcjonowaniem osób niesłyszących. Łączyła ona świat osób słyszących i niesłyszących poprzez obecność na Sali zarówno przedstawicieli jednej jak i drugiej grupy wskazując, że z jednej strony jest to ten sam świat a z drugiej, że są jednak aspekty tej rzeczywistości, które nieco oddalają te dwie grupy osób. Wzięło w niej udział około 60 osób w tym studenci, rodzice, przedstawiciele świata naukowego, nauczyciele osób niesłyszących, osoby niesłyszące, surdopedagodzy.
Pierwsza część konferencji dotyczyła teoretycznych zagadnień związanych z wychowaniem, edukacją, terapią osób z dysfunkcją słychu. Składała się z sześciu wystąpień. Pierwszym wprowadzającym było wystąpienie Aksany Pimanavej dotyczące- Rozwoju mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu wg.  metody Emilii Leongard. Zaprezentowała ona metodę nieznaną w Polsce, a która cieszy się powodzeniem i sukcesami na Białorusi osiągając przy tym niesamowite efekty w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcją słuchu. Drugie wystąpienie było na temat języka migowego i jego filologicznych osobliwości, o którym opowiedział nam Pan Hryhorii Korobenkov. Trzecie wystąpienie pana Piotra Kantora poruszało ciekawe i pojawiające się coraz częściej pytanie:Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu i zaburzeniami słuchu? Autor wstąpienia zwrócił uwagę na elementy, które łączą i dzielą świat osób autystycznych i osób niesłyszących, a na które trzeba zwracać uwagę, by w odpowiedni sposób pracować z dziećmi z tego typu niepełnosprawnością sprzężoną. Czwarte wystąpienie, którego tytuł brzmiał: Myślenie, psychika osób niesłyszących, zaprezentowali wspólnie nauczyciel ze swoim głuchym uczniem pan mgr Marcin Lerka, Dominik Orych, którzy ukazali funkcjonowanie osób niedosłyszących w środowisku szkolnym. Bardzo ciekawą analizę porównawczą przedstawił w piątym wystąpieniu Pan Adam Wrzesiński, który zestawił Kulturę Głuchych z rodzącą się od niedawna Kulturą Autystyczną. Obie te kultury mają zarówno pewne wątki wspólne jak również specyficzne dla tej określonej grupy. Pierwszą część zamykało wystąpienie pani profesor Urszuli Bartnikowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która zaprezentowała problematykę związaną z trudnościami słyszących dzieci niesłyszących rodziców (CODA), o których często zapomina się w dyskusjach dotyczących świata głuchych, a które również wymagają zainteresowania się nimi.
Elementem wieńczącym pierwszą część konferencji była możliwość zatopienia się w świat sztuki. Konferencję uświetnił bowiem występ nowo powstałego, pierwszego w Polsce „Chóru Niemego Uniwersytetu Śląskiego” pod batutą mgr Anny Wojtas-Rduch, którego premiera odbyła się kilka dni wcześniej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. W trakcie przerwy kawowej odbył się również wernisaż prac wykonanych przez głuchego artystę Pawła Kalińskiego.
Drugą część konferencji organizatorzy zaplanowali w formie wywiadu otwartego dotyczącego trudnej drogi wchodzenia w dorosłość osób z dysfunkcją słuchu. Do rozmowy zostały zaproszone rodziny, w których wystąpiła dysfunkcja słuchu. Gośćmi byli Marcelina Augustowska z rodzicami Danutą i Markiem Augustowskimi oraz Paweł Kaliński z mamą Beatą Mąsior. Niewątpliwie ta część konferencji była najbardziej emocjonującą i niosącą wiele odpowiedzi ale również pytań o życie osób niesłyszących. Zarówno dzieci (już dorosłe) jak również rodzice zostali poproszeni o odpowiedź na dwa podstawowe zagadnienia. Jak wyglądała droga od momentu diagnozy ubytku słuchu przez cały okres dzieciństwa jak również jaka jest sytuacja teraz i widoki na przyszłość. Rozmowa ta ukazała zarówno trud dla jednej i dla drugiej strony, obawy, lęki, bariery społeczne, które musieli pokonywać, obcość ludzi i niechęć kontaktów społecznych ale też radość z sukcesów i zadowolenie z tego jak wiele można osiągnąć jeśli się tylko chce, ale i też ciężko na to pracuje.
Trzecia część konferencji związana była ze sferą praktyczną i uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach. Odbyły się warsztaty Języka Migowego prowadzone przez mgr Marcelinę Augustowską podczas, których można było poznać podstawowe zagadnienia i zwroty w języku migowym, które pozwalają oswoić się osobie słyszącej z „językiem obcym”, który jest głównym środkiem komunikacji osób głuchych z otoczeniem.  W warsztacie wzięło udział 15 osób. Drugi warsztat „Diagnoza surdopedagogiczna” prowadzony przez mgr Agnieszkę Surzycką wprowadzał uczestników w arkana procesu diagnostycznego związanego z dzieckiem niesłyszącym. Podczas warsztatu można było zbadać słuch a także poznać różne narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w procesie diagnostyczno-terapeutycznym związanym z dysfunkcją słuchu. W warsztacie wzięło udział 10 osób.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji z nadzieją, że przybliżyła ona świat głuchych i pozwoliła poszerzyć perspektywę postrzegania osób z dysfunkcją słuchu.
 
Komitet Organizacyjny
dr Magdalena Bełza
mgr Anna Wojtas-Rduch
Autorzy fotografii:
Magdalena Bełza
Paulina Woźnica

Galeria

Sprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowaSprawozdanie - konferencja naukowa