Tradycja pedagogiczna w Cieszynie

Tradycja pedagogiczna w Cieszynie
Cieszyn
Tradycja kształcenia nauczycieli w Cieszynie trwa nieprzerwanie od blisko 240 lat i jest najdłuższa w polskiej części Górnego Śląska.
       W 1776 roku w Cieszynie utworzono szkołę główną (odpowiednik szkoły średniej), przy której powołano preparandę dla przygotowywania kadr nauczycielskich. W latach sześćdziesiątych XIX wieku preparanda została przekształcona w seminarium nauczycielskie.
       Na przełomie XIX i XX wieku Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego podjęła działania doprowadzające do utworzenia polskiego seminarium nauczycielskiego. Na uwagę zasługują wykłady wygłoszone w 1904 roku przez Kazimierza Twardowskiego, twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. To niezwykle ważne naukowo i dydaktycznie wydarzenie miało miejsce w czasie organizowania polskiego seminarium naukowego. Wykłady Kazimierza Twardowskiego zatytułowane: Wychowanie i nauka, odbyły się w ramach – jak głosi oficjalna nota opublikowana wraz z tekstem wystąpień – „Wakacyjnego Kursu Uniwersyteckiego urządzonego w Cieszynie przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Księstwie Cieszyńskim, dn. 15-30. 8. '04.”. Przezwyciężając liczne trudności stawiane przez rząd i władze austriackie w 1907 roku podjęto ostatecznie decyzję o zorganizowaniu samodzielnego seminarium i budowę jego siedziby w miejscowości Bobrek. Prace budowlane ukończono w 1910 roku.
Tradycja pedagogiczna w Cieszynie
Cieszyn
       Od roku 1937 po likwidacji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego działalność rozpoczyna Liceum Pedagogiczne w Cieszynie. W 1960 roku decyzją władz oświatowych w miejsce Liceum powołano Studium Nauczycielskie z dwoma kierunkami: filologią polską i historią, stające się przejściową formą kształcenia kadr pedagogicznych w systemie studiów wyższych. W 1971 roku na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w ramach Filii Uniwersytetu Śląskiego powołano do życia Wyższe Studium Nauczycielskie (WSN), które podjęło zadania dydaktyczne w zakresie trzech specjalności: filologia polska, historia z wychowaniem obywatelskim oraz nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym. W wyniku reorganizacji typów studiów w skali ogólnokrajowej w 1973 roku Filii w Cieszynie nadano profil uczelni bezwydziałowej, pedagogiczno-artystycznej z kierunkami studiów magisterskich: pedagogika pracy kulturalno-oświatowej, wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne. W 1977 roku uzyskany status uczelni jednowydziałowej z trzema instytutami: Wychowanie Przedszkolne, Wychowanie Kulturalno-Oświatowe oraz Wychowanie Muzyczne i Plastyczne, uporządkował działania dydaktyczno-naukowych Filii.
Na mocy uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 24 czerwca 2003 r. w Uniwersytecie z dniem 1 września 2003r. został utworzony Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji jako podstawowa jednostka organizacyjna, w ramach którego zaistniał Instytut Nauk o Edukacji.
[szczegółowe opracowania dziejów kształcenia nauczycieli w Cieszynie zob. np:
W. Korzeniowska, A. Mitas, A. Murzyn, U. Szuścik (red.), Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009]