Zespół Edukacji Humanistycznej (ZEH)

Małgorzata Bortliczek– dr, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski
W kręgu zainteresowań Małgorzaty Bortliczek mieszczą się: stylistyka tekstów popularyzujących wiadomości naukowe w publikacjach dla dzieci, analizowana w kilkunastu artykułach, a także stylistyka tekstów reklamowych oraz komunikacja na polsko-czeskim pograniczu językowym i kulturowym, czego rezultatem są m.in. współautorskie książki: Język uwikłany w ponowoczesność (2011) oraz Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR) / Język przygranicznego mikroświata (mowa potoczna mieszkańców Zaolzia) (2014, 2017).
Więcej informacji...
 
dr Natalia Maria Ruman
Zakład Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski
1.      Ogólna charakterystyka dorobku(obszar zainteresowań naukowych i tematyka prac badawczych)
Edukacja regionalna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, edukacja religijna – rola religii w dynamice zjawiska, tożsamość, tradycja, dziedzictwo kulturowe, aksjologia, tanatologia, pedeutologia – współczesne dylematy katechizacji, rola nauczyciela – katechety w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Więcej informacji...