Działalność

Działalność naukowa i społeczna Zakładu Pedagogiki Specjalnej
 
Zakładem Pedagogiki Specjalnej od momentu jego powołania kierował
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
obecnie zakładem kieruje
dr hab. prof. UŚ Elżbieta Górnikowska-Zwolak
 
Główne kierunki badań statutowych ZPS:
 
Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji i socjalizacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w Polsce i Republice Czeskiej, w tym:
 
-        Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych (w tym upośledzonych umysłowo) na pograniczu;
-        Instytucje wspierające edukację i socjalizację osób niepełnosprawnych;
-        Kształcenie, wychowanie, terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
-        Socjalizacja osób niepełnosprawnych
-        Modele i koncepcje edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych w wybranych krajach europejskich   
 
Ponadto zainteresowania badawcze poszczególnych członków ZPS oscylują wokół zagadnień pedagogiki specjalnej między innymi:
-        Resocjalizacji i readaptacji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
-        Polityki społecznej i organizacji systemu wsparcia wobec osób niepełnosprawnych i starszych
-        Wsparcia osobistego osób niepełnosprawnych – asystentury edukacyjnej, zawodowej i społecznej
-        Losów edukacyjnych i życiowych niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych
-        Wczesnego wspomagania i wczesnej interwencji
-        Współczesnych tendencji w dydaktyce specjalnej
-        Uwarunkowań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 
 
Zakład Pedagogiki Specjalnej wydaje czasopismo naukowe (półrocznik) pt. :
 „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” (PERSON)
Czasopismo to zarejestrowane w 2014 r., przekształcono z serii wydawniczej
o tym samym tytule przewodnim.
 
Strona internetowa:   www.problemy.edukacji.us.edu.pl
 
Wydawnictwo ukazuje się nieprzerwanie od 2007 r. i cieszy się wśród Czytelników dużym zainteresowaniem z uwagi na współczesną tematykę, renomowanych Autorów oraz cykliczność publikacji. Do tej pory w ramach serii ukazało się 17 tomów oraz w nowej szacie graficznej dwa numery czasopisma.
Podejmowana tematyka obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań, a także rekomendacje dobrych praktyk i recenzję polecanych książek, ściśle związanych z zagadnieniami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.
Celem czasopisma jest zbiór i  integracja wiedzy o niepełnosprawności oraz prezentacja badań nad rozwojem i dynamiką zmian w zakresie rehabilitacji, edukacji i funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych, z różnych dyscyplin naukowych (między innymi: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, fizjoterapii, socjologii, polityki społecznej, medycyny, prawa, etyki).
 
 
Działalność dydaktyczna  ZPS - prowadzenie studiów i opieka merytoryczna:
 
-        Studia I i II stopnia na kierunku Pedagogika -  specjalność: Terapia Pedagogiczna i Asystent Osoby Niepełnosprawnej
-        Studia II stopnia na kierunku Pedagogika -  specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna ze Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka
-        Studia I stopnia na kierunku Oligofrenopedagogika z arteterapią – kierunek autorski
-        Studia podyplomowe w zakresie:

  • Oligofrenopedagogiki (dwusemestralne)
  • Logopedii (czterosemestralne)
  • Wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka (dwusemestralne)
  • Terapii pedagogicznej

 
Zakład Pedagogiki Specjalnej jest inicjatorem i organizatorem następujących konferencji i działań cyklicznych o zasięgu międzynarodowym i krajowym:
 
Cykl międzynarodowych konferencji rozpoczętych w 2004 r. rozważaniami nad Wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych  w Ustroniu, a kolejno w Ostravie w 2005, organizowana naprzemiennie co rok- raz  w Polsce, raz  w Republice Czeskiej),
-        Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu – Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej (Cieszyn, od 2013 r., organizowana co dwa lata jesienią)
-        Konferencja naukowa z cyklu – Asystent Osoby Niepełnosprawnej (Cieszyn, od 2009 r., organizowana co rok w maju)
-        Konferencja naukowa z cyklu – Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności (Cieszyn, od. 2010 r., organizowana co rok w listopadzie)
 
-        Konferencja naukowa z cyklu – Metodyczne aspekty resocjalizacji (Cieszyn, od. 2014 r., organizowana co rok)
-        Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej - seminaria, zajęcia, warsztaty, koncerty, wystawy współorganizowane z partnerami ze środowiska lokalnego w przestrzeni uniwersyteckiej i przestrzeni publicznej (od 2010 r.)
Opieka naukowa pracowników ZPS nad Kołem Naukowym Pedagogów UŚ
- opiekun naukowy – mgr Anna Wojtas
- opiekun sekcji PSYCHODRAMY – dr Dorota Prysak
- opiekun sekcji RESOCJALIZACJI – dr Ilona Fajfer-Kruczek
- opiekun sekcji JĘZYKA MIGOWEGO – mgr Anna Wojtas
 
Ponadto w ramach porozumień o współpracy ZPS współdziała na gruncie naukowym, dydaktycznym i społecznym z następującymi interesariuszami zewnętrznymi:
 
- Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie
- Zakładem Karnym w Cieszynie
- I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
- Zespołem Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie
- Szkołą Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie
- Zespołem Szkół nr 6 w Rybniku – Miastem Rybnik
- Ośrodkiem Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Ustroniu
- Zespołem Szkół Specjalnych nr 3 w Pszczynie
- Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu
- Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
- Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie
- Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
 
Wybrane projekty o znaczeniu naukowym i społecznym:
 
W ramach swej działalności pozyskał i zrealizował dwa granty finansowane z UE w ramach współpracy transgranicznej nt.
 
-        Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych na terenie powiatu cieszyńskiego i karwińskiego
-        Niepełnosprawny moim sąsiadem
 
Aktualnie w ramach projektu realizowane są badania naukowe na zlecenie MOPS Cieszyn nt.
-        Monitorowanie skali zjawiska przemocy i uzależnień w środowisku lokalnym