Rola religii i Kościołów w wychowaniu do społeczeństwa obywatelskiego

Zaproszenie do udziału w publikacji
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych – zarówno pracowników naukowych, jak i studentów – do włączenia się w przygotowanie publikacji pt. Rola religii i Kościołów w wychowaniu do społeczeństwa obywatelskiego. Trafnym opisem pola problemowego, o które nam chodzi, jest fragment książki Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, wydanej pod redakcją Andrzeja Murzyna w 2011 roku:
 
Istota społeczeństwa obywatelskiego realizuje się głównie w procesie twórczego współdziałania i negocjacji, w którym uczestniczą podmioty wolne od uprzedzeń kulturowych, religijnych i światopoglądowych. Znawcy przedmiotu podkreślają, że chodzi tutaj także o otwartość wobec tzw. różnic mentalnych (Radziewicz-Winnicki). Odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczno-politycznym wymaga odwagi obywatelskiej i krytycznego myślenia. Doświadczenia wielu pokoleń i literatura przedmiotu pokazują, że głównych cech, które powinien posiadać właściwie pojmowany obywatel, nie można rozwijać i wspierać odgórnie. Parafrazując wypowiedź Rogera Scrutona, można powiedzieć, że największym zagrożeniem dla sprawiedliwych stosunków międzyludzkich są próby odgórnego «przerobienia» społeczeństwa zgodnie z pojęciem społeczeństwa obywatelskiego”.
 
Artykuły naukowe powinny dotyczyć jednego z następujących problemów:
 
1. Rola religii w rozwijaniu i wspieraniu idei samorządności w historii kultury i edukacji.
2. Teoria i praktyka samorządności w XX i XXI wieku a nauka społeczna Kościołów.
3. Etyka chrześcijańska a rozwijanie podstawowych cnót obywatelskich.
4. Edukacja filozoficzna – edukacja religijna – edukacja obywatelska.
5. Wychowanie obywatelskie przedmiotem dialogu między szkołą a Kościołami.
 
Efektem końcowym będzie recenzowana praca zbiorowa i ewentualna międzynarodowa konferencja zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych i Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, Katedra filozofie a religionistik.
 
Propozycje tematów z krótkim opisem przyjmowane są do 31 marca 2013 roku. Autorzy niestety nie otrzymują honorarium. Praca musi być napisana w języku angielskim, oryginalna, niepublikowana na innych nośnikach – czy to elektronicznych, czy papierowych. Dalsze informacje odnośnie do wymogów edytorskich zostaną przekazane zainteresowanym osobom w późniejszym czasie.
 
Zachęcamy do współpracy
ks. dr hab. Dariusz Stępkowski, prof. UKSW
ul. Wóycickiego 1/3,
budynek 15
01-938 Warszawa
e-mail: d.stepkowski@uksw.edu.pl  
 
doc. PaedDr. ThDr. Andrej Slodička, PhD.
Ulica biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
Słowacja
 
dr hab. Andrzej Murzyn, prof. UŚ
ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
e-mail: art107@wp.pl