Sekcja informatyczna

Sekcja informatyczna

 

Kierownik Zakładu - dr hab. Prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska

Zakład zawiera trzy sekcje:

- filologiczną,
- psychologiczną
- informatyczną

 

Sekcja informatyczna:

Dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska
Publikacje

Mgr inż. Andrzej Szczurek - starszy technik

Dr hab. Prof UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska


Mgr inż. Andrzej Szczurek, Starszy technik

Sali: s.122 (pokój dla wykładowców), s.120 (sala komputerowa), s.19 (sala komputerowa)

tel.: 33-8546-113 (224)
 
Sekcja dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi s. 120 i s. 19 które są wyposażone we współczesny sprzęt komputerowy (rys.1): multimedialne komputery osobiste IBM PC oraz urządzenia peryferyjne zapewniające prowadzenie zajęć z różnych przedmiotów informatycznych (technologia informacyjna, technologia informacyjna w nauczaniu filozofii i wiedzy o społeczeństwie, technologia informacyjna w zawodzie asystenta osób niepełnosprawnych, metodyka wykorzystania komputera w nauczaniu osób niepełnosprawnych, techniki multimedialne na różnych kierunkach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych. Jest możliwość korzystania z projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej.

 

Poza godzinami dydaktycznymi pracownie komputerowe są udostępnione dla pracy indywidualnej studentów do godziny 19.00. Stałe łącze internetowe zapewnia szybkie oraz łatwe komunikowanie się ze światem. Opiekę techniczną nad pracowniami prowadzi Pan Mgr inż. Andrzej Szczurek. Do dyspozycji studentów są również materiały dydaktyczne oraz metodyczne w postaci drukowanej oraz multimedialnej.

Pracownicy sekcji informatycznej prowadzą aktywną działalność naukowo-badawczą, biorąc udział w projektach, krajowych oraz międzynarodowych, organizując konferencji naukowe.
 

W roku 2009 była zorganizowana I edycja międzynarodowej konferencji naukowej pod tytułem „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” (www.dlcc.us.edu.pl ), która jest związana z nowym ważnym nurtem współczesnej edukacji – nauczaniem na odległość za pośrednictwem globalnej sieci Internet.

E-learning zaczynając od 2005 roku jest aktywnie wdrażany na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w sposób kompleksowy i usystematyzowany za pośrednictwem między innymi wydziałowej platformy kształcenia na odległość (http://el2.us.edu.pl/weinoe ), koordynatorem której jest kierownik zakładu dr hab. Prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska.
Platforma jest oparta o system MOODLE i służy miedzy innymi do:
1) wspomagania dydaktycznego kursów z przedmiotów programowych, prowadzonych w trybie stacjonarnym (nauczanie hybrydowe),
2) przygotowania przyszłych nauczycieli w zakresie kształcenia na odległość – do wykorzystania e-learningu w swojej pracy zawodowej oraz pełnienia funkcji tutora,
3) przeprowadzenia badań i eksperymentów pedagogicznych,
4) wspomagania realizacji projektów i wzmocnienia  współpracy międzynarodowej.

Światowy proces przejścia od społeczeństwa industrialnego do informacyjnego, a także zmiany społeczno-ekonomiczne zachodzące w Polsce i innych państwach europejskich, wymagają istotnych zmian w wielu dziedzinach działalności państwa. W pierwszej kolejności dotyczy to reformowania systemu edukacyjnego, w tym wdrażania współczesnych i perspektywicznych form i technologii kształcenia.
Dzięki swoim cechom, jak: elastyczność, dostępność, modułowość, jakość, równoległość, ekonomiczność, technologiczność, duże audytorium, socjalna równowaga, międzynarodowość, nowa rola wykładowcy, pozytywny wpływ na studenta (ucznia, słuchacza), etc., kształcenie na odległość staje się jedną z priorytetowych form i technologii nauki współczesności, praktycznie na wszystkich szczeblach systemu edukacyjnego.

Celem serii konferencji DLCC (www.dlcc.us.edu.pl ) jest przedstawienie na forum doświadczenia w zakresie e-learningu pracowników i studentów wydziału WEiNoE i Uniwersytetu Śląskiego jak również zapozna-nie się z krajowym i zagranicznym doświadczeniem, dotyczącym kształcenia na odległość, wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Tematy sesji konferencyjnych:
-    Teoretyczne i metodyczne aspekty nauczania na odległość.
-    Przykłady dobrej praktyki. Nauczanie na odległość w naukach przyrodniczo-matematycznych i humanistycznych.
-    Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie e-learningu.
-    Multimedia i systemy e-learningowe w nauczaniu na odległość.
-    E-learning w kształceniu osób niepełnosprawnych.
-    Psychologiczne, społeczne, etyczne i prawne aspekty nauczania na odległość.

- Międzynarodowe sieci naukowe, analiza wyników badań i efektywność ich oddziaływania na systemowe wykorzystania e-learningu w edukacji

- inne

Fotorelacje z konferencji można obejrzeć na stronie konferencyjnej WWW.dlcc.us.edu.pl

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning2009

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/85

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - 2010
Subtitle: Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/5

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - 2011
Subtitle:
Use of E-learning in the Developing of the Key Competences

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/105

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - 2012
 Subtitle: E-Learning for Societal Needs

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/135

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - 2013
 Subtitle: E-Learning & Lifelong Learning

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/145

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - 2014
 Subtitle: E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/156

Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning - 2015
 Subtitle: IT tools - Good Practice of Effective Use in Education

http://www.dlcc.us.edu.pl/image/tid/160

W 2015 roku zostało utworzone:

Czasopismo naukowe międzynarodowe "International Journal of Research in E-learning" (IJREL)

 


W ramach konferencji ukazała się praca zbiorowa  "Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning " (redaktor naukowy Dr hab. Prof. UŚ Eugenia Smyrnova-Trybulska), która dostępna również w wersji elektronicznej w Śląskiej bibliotece cyfrowej. Takze Monografie naukowe z najlepszymi publikacjami uczestników konferencji edycji 2010-2013:


Use of E-learning in the Training of Professionals in the Knowledge Society. Monograph. Scientific Editor: E.Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Cieszyn 2010, P.344, ISBN 978-83-60071-30-4


Use of E-learning in the Developing of the Key Competences, Monograph Scientific Editor E.Smyrnova-Trybulska, Studio-Noa, University of Silesia, Katowice-Cieszyn, 2011. 462 P. ISBN: 978-83-60071-39-7


E-learning for Societal Needs
, Monograph, Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice, Studio-Noa, 2012, pp N-M, 557 p. ISBN 978-83-60071-59-5


E-learning & Lifelong Learning
, Monograph, Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn, 2013, 587 p. ISBN 978-83-60071-66-3

E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, Monograph, Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn, 2014, 484 p. ISBN 978-83-60071-76-2

IT Tools - Good Practice of Effective Use in Education, Monograph, Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska University of Silesia, Studio-Noa Publishing, Katowice-Cieszyn, 2015, 408 p. ISBN 978-83-60071-82-3

e-learning-8-okl

E-learning Methodology - Implementation and Evaluation, Scientific Monograph edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, Vol. 8 (2016) Studio Noa for University of Silesia, Katowice-Cieszyn ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition) ISBN 978-83-60071-86-1. 478 p.

Więcej informacji o Seria „E-learning”

 

International Journal of Research in E-learning
IJREL

 

Projekty

W roku 2009 został pomyślnie realizowany projekt międzynarodowy E-learning – drogą do porozumiewania się w środowisku wielokulturowym”  wspólnie z partnerami z Uniwersytetu Ostrawskiego (Republika Czeska), Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzyce (Słowacja), dofinansowany z Międzynarodowego Funduszu Wyszegradzkiego (IVF, www.visegradfund.org), na który był uzyskany mały grant IVF.

W latach 2007-2008 - aktywny udział pracowników sekcji w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny studiach (EFS).

W latach 2008-2010 - Udział w projekcie uniwersyteckim "Uniwersytet Partneren Gospodarki Opartej na Wiedzy" (UPGOW), współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), zadanie 46 - opracowanie kursów zdalnych w ramach uruchomienia nowych kierunków studiów (http://el.us.edu.pl/upgow).
 

2012 - Udział w projekcie z EFS „Strenghtening of compatitive advantades In research and development of information technology In Moravian-Silesian Region. CZ1.07/2.3.00/09.0197”. Modereting the conference session 1. To lecture the topic INFORMATION AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE FACULTY OF ETHNOLODY AND SCIENCES OF EDUCATION ON THE INTERNET”, Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina, Karvina 2012
 

2012 - Udział w projekcie ESF „Strengthening of competitive advantages in research and development of information technology In Moravian-Silesian Region. CZ1.07/2.3.00/09.0197”. Modereting the conference session 1. To lecture the topic „Information And Educational Environment of the Faculty of Ethnology and Sciences of Education on the Internet”, Silesian University in Opava, The School of Business Administration in Karvina;
 

2013 – Ekspert merytoryczny oraz ewaluator w projekcie Project B2.2. entitled “Development of a set of national professional competence standards required by employers”, which concerns the development of 300 standards of professional competence,   being run by Doradca  Consultants Sp. z o.o., Institute for Sustainable Technologies - National Research, IPiSS WYG International, ŁCDNiKP, is particularly important and necessary. As part of the project  qualification standards will be developed for such contemporary innovative and necessary professions as  "Multimedia Application Teacher", "Didactic of Distance Learning Teacher", "On-line Examiner" (EFS).
 

W 2014 roku został uruchomiony Międzynarodowy naukowy projekt IRNet - International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences (www.irnet.us.edu.pl ), (https://www.facebook.com/IRNet-1669593856645370)

Project financed by the European Commission under the 7th Framework Programme,
within the Marie Curie Actions International Research Staff Exchange Scheme

Grant Agreement No: PIRSES-GA-2013-612536
Duration of the project: 48 months1/01/2014 – 31/12/2017

Partners

List of participants (beneficiaries and partner organisations)

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Participant Number   Participant name   Participant short name   Country

Beneficiary 1 (coordinator)   The University of Silesia in Katowice   US   Poland

Beneficiary 2   University of Twente UT   Netherlands

Beneficiary 3   University of Extremadura   UEx   Spain

Beneficiary 4   Constantine the Philosopher University in Nitra   UKF   Slovak Republic

Beneficiary 5   Lisbon Lusíada University   LU   Portugal

Beneficiary 6   University of Ostrava   OU   Czech Republic

Partner 1   Curtin  University in Perth   CU   Australia

Partner 2   Borys Grinchenko Kyiv University   BGKU   Ukraine

Partner 3   Dniprodzerzhinsk State Technical University   DSTU   Ukraine

Partner 4   Herzen State Pedagogical University of Russia, St.Petersburg   HSPU   Russian Federation

Załączniki