Działalność

Zakład Edukacji Filozoficzno-Społecznej
       W roku ak. 1993/94 w Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym ukształtowały się trzy kierunki kształcenia: Pedagogika, Wychowanie Muzyczne i Wychowanie Plastyczne. Na kierunku Pedagogika w ramach Zakładu Nauk Społecznych kierowanego przez prof. dr hab. Irenę Bukowską-Floreńską uruchomiono specjalność: Edukacja Społeczno-Filozoficzna.
       W roku ak. 1999/2000 w związku z doskonaleniem istniejących struktur oraz potrzebą dostosowania ich do poszerzonych zadań edukacyjnych Filii w ramach Instytutu Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze (utworzonego w 1996/1997) powołano Zakład Filozofii, którego kierownikiem został prof. dr hab. Adam Jonkisz. W tym samym roku akademickim dokonano zmiany nazwy specjalności Edukacji Społeczno-Filozoficznej na Edukację Filozoficzno-Społeczną. W ramach powstałego Zakładu Filozofii podejmowano zadania edukacyjne w zakresie dwóch specjalności: Edukacji Filozoficzno-Społecznej i Edukacji Religijnej o profilu katolickim i ewangelickim, która zaistniała od roku ak. 1997/1998. W roku uruchomienia Zakładu Filozofii przyjęto 43 studentów na pierwszy roku studiów dziennych Edukacji Filozoficzno-Społecznej oraz 27 studentów Edukacji Religijnej. Od 2012 roku kierownikiem zakładu jest dr hab. prof. UŚ Krzysztof Śleziński.
W Zakładzie Edukacji Filozoficzno-Społecznej uformowało się kilka zespołów badawczych skupionych wokół problematyki, której odbiciem były tematy realizowane w ramach badań statutowych: Prawda w nauce, filozofii i sztuce uzupełnianych wynikami badań indywidualnych. Zrealizowano wiele projektów indywidualnych m.in.: Problemy metodologiczno-epistemologiczne polskiej filozofii nauki początku XX wieku, Koncepcje sprawiedliwości sformułowane w filozofii polskiej, Filozoficzne koncepcje człowieka i ich implikacje w koncepcjach społeczeństwa i państwa, Ontyczne podstawy relacji pomiędzy kulturą a religią, Libertariańskie koncepcje praw, Współistnienie człowieka i świata przyrody.
Realizacja  projektu zespołowego: Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na "problemy współczesności" została zakończona publikacją: J. Gazda, S. Ruchała, "Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności", Wyd. UŚ, Katowice 2014.
Obecnie w zakładzie jest projekt zespołowy: Prawda a rzeczywistość, człowiek i świat wartości w filozofii i edukacji.